HADIS FIHRISLERI VE SOHBETLER VE AKİDEVİ VE İLMİHALİ BİLGİLER > İSLAMİ SORU BANKASI

YARIŞMA SORULARI

<< < (2/4) > >>

musluman:
1- Bütün peygamber lerin mesajı iki büyük esasa dayanmakt adır:Bu iki esası yazarmısınız?
a-İnsanları Allah’a ibadete sevketmek b-Tağutlar sakındırmak
2- Ayrılık, ayrılma, farklılık, farklı olma, benzememe, inkisam, şaşkınlık, dalalet, ayrılık, gruplaşma, ana yoldan (gövdeden) ayrılma, çoğunluktan ve cemaatte ayrılma vs. gibi anlamlard a kullanılır.Bu kelimeye ne isim verilir?
İftirak
3- düşme, haktan sapma, nefsin arzu ve istekleri ne meyletme, bir şeyi sevmek ve o şeyin kalbi kuşatması, şeytanın  kişinin benliğini ele geçirmesi, şaşkınlık, dalalet, günah ve zulüm.Dini literatürde ise,hidayetin zıddıdır. Bu kelimenin ismini yazarmısınız?
Heva-ehva
4- Allah’ın hakkında hüküm bildirmed iği (cevaz vermediği) şeydir. Kim Allah’ın hakkında bir delil bildirmed iği bir şey yapar ederse buna ne isim verilir?
Bidat
5-İmanın tanımını yaparmısınız?
İman kelime manası ile kalp ile tastik dil ile ikrar azalar ile tastiktir artar ve eksilir.
6- ilmi ezeliyi inkar etmiş, herşeyin anlık olarak meydana geldiğini ilmi ezeliyle, önceden tayin edilen bir kaderle olmadığını ve Allah’ın şerri takdir etmediğini (yaratmadığını) iddia eden hangi sapık fırkadır?
kaderiyye
7-Fırkayı dalleden 5 tanesinin ismini yazarmısınız?
Havaric,Şia, Kaderiyye, Cehmiyye ve Mutezile, Dırariyye, Hüseyniyye, Bekriyye, ashab-ı hadis ve Küllabiyye
8- Alimlerin hatalarına şu üç kişi tâbi olur.Bunl ar kimlerdir lütfen bir seferde yazarmısınız?
Birincisi, cahil, ukala ve mağrur olup, bununla başkalarını eleştirme niyetinde olan kişi.İkincisi, hidayet rehberi imamlara kusur nisbet etmek niyetinde olan,Üçüncüsü ise ehli bidattir.
9- ameli imandan ayrı düşünmüş ve imanın artıp eksilmeye ceğini söylemiştirBu fırka hangi fırkadır?
murcie
10- Mezhepler in ve fırkayı dallenin en belirgin 5 özelliklerini bir seferde yazarmısınız?
Rafıza mezhebi yalan, cehalet ve mantıksızlığı ile iştihar etmiştir.Hariciler teşeddüd, taşkınlık, isyan ve Müslümanlara karşı sürekli savaş açmak gibi özellikleriyle öne çıkmıştır.Cehmiyye, Mutezile ve ehli kelam Allah’ın isim ve sıfatları ve diğer gaybi esaslar hususunda delilsiz ve mesnedsiz tartışmaları ile öne çıkmışlardır.Sufiye, müzik, raks, çeşitli bidatlerl e ve bu çerçevede geliştirdikleri ibadetler le (uygulamal arla) meşhur olmuşlardır.Batıniyye, batıniyye kin, nefret, vefasızlık ve dönekliği ile bilinmekt edir.Mürcie, velâ ve berâ zaafiyeti yle meşhurdur.Ehli rey, ilim ehlinden olan bu grup hileleri ile meşhurdur.Felasife ve edipler, bunlar da dindarlıklarının zayıf olmasıyla meşhurdurlar.
Kurana ters düşme,rasulun getirdiğine ters düşme,taklid,cedel,yalan,taşkınlık,isyan, Allah’ın isim, sıfat ve fiilleri hususunda mesnedsiz ce konuşmaktadırlar
11-Tevhide zarar veren amellerde n 5 tanesini yazarmısınız?
dua, adak, tavaf, secde vesileyi ibadetler den birini veya birkaçını Allah’tan başkası için yapmak şeklinde olmaktadır
12- gerçek niyetini gizleyip zahiren İslâm’ı kabul etmiş  gibi görünen herkes için kullanılan genel bir kavramdır. Bunun adını yazarmısınız?
Münafıklık
13-Birisi size çıkıp ‘Eğer İslâm bu ise, o halde neden onu bize tebliğ etmediniz?’ derse ona ne dersiniz?

14-‘Rabbimden üç şey istedim. Bana ikisini verdi, üçüncüsünden ise alıkoydu. hadisinde istenenle ri yazarmısınız bir seferde?
Rabbimden ümmetimi açlıkla helak etmemesin i diledim, bunu bana verdi. O’ndan ümmetimi boğulmayla helak etmemesin i diledim, onu da bana bahşetti. Rabbimden, onları birbirler ine düşürmemelerini de diledim. O beni bundan alıkoydu.Müslüm 2216
15-Kuran ve sunnette olmayıpta alimlerin görüşü ile halledile n 5 mesele yazarmısınız?

16-10 tane erkek sahabe ismini bir seferde yazarmısınız?
Ebubekr,ömer,Osman,ali,ubeydullah,Cabir,Cafer,hasan,huseyin,ebu hureyre..
17-10 tane hanım sahabe ismini bir seferde yazarmısınız?
Hatice,hafsa,aişe,zeynep,Fatma,sevde,ümmü gülsüm,Rukiye,habibe
18-Kötü ahlakın getirdiği hastalıklardan 5 tanesini yazarmısınız bir seferde lütfen?
İthamlar ve karşılıklı kötü zan!-Çok söz ve kararlar ve az iş!-Dedikodu ve zamanı boşa harcamak! kalpleri bozma, bedenleri ayırma,akrabalık bağları kesilir, kin yaygınlaşır, öfke umumileşir ve ruhlar kirlenir. Böylece kalpler sevmek için durulmaz, ruhlar yardımlaşma ve kardeşliğe hazır hale gelmez, anlaşma ve dostluk için uyuşmazlar.Bölünme
19-Müslüman müslümana ne yapmaz 5 tanesini yazarmısınız?
Zulum etmez,namusuna göz dikmez,canına kast etmez,malını çalmaz,gıybetini yapmaz..
20-‘Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz. yapma-yacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında büyük gazap sebebidir .’ Bu ayet nerede numara
(Saf, 61/2-3)
21- -Şeytan’ın aldatma ve taktikler inden 5 tanesini yazarmısınız bir seferde lütfen?
Yalan,yemin,bidat,kadın,gösteriş,gurur,kin,hased,
22- Eğer onlar, sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, kuşkusuz hidayete ermiş olurlar. Şayet yüz çevirirlerse, bu takdirde ancak ihtilaf içerisinde olurlar.’ bu ayet sure ve rakamı lütfen
(Bakara, 2/137)
23- Delil ile göz boyama arasında pek çok insanın kavrayama dığı in-ce bir mertebe vardır. Bunu yazarmısnız?
O da, pek çok kimsenin, ayırt edemeyip delil haline getirdikl eri, onunla helalı haram kıldıkları ve suçsuzları ithamda kullandıkları karinedir . Eğer karine delil olsaydı, haşa Yusuf’un, elbisesin in yırtıldığı ge-rekçesiyle zinakâr olması gerekirdi . Aynı şekilde ‘Â’işe (radıyallahu an-ha)’nın da, tenhada bir adamla baş başa kalması karinesiy le zina yapmış olması gerekirdi . İşte münafıkların, suçsuz insanları varsayımlardan hareket ederek itham etmek suretiyle yapmak istedikle ri de budur. O halde onlardan olmaktan sakınmak gerekir.
24-MÜSLÜMANA, KARDEŞİ SEVDİĞİNİ BİLDİRİNCE NE DEMELİ?
“Beni kendisi için sevdiğin (Allah) için ben de seni seviyorum”
25-Allah peygamber ine daveti üç yolla gerçekleştirmesini emretmekt edir. Bunlar:nelerdir yazarmısınız?
1- Hikmet 2- Güzel öğüt 3- En güzel yolla mücadele nahl 125
26-Buharide geçen heraklisu n ebu sufyan müşrikken ona sav efendimiz hakkındaki sorduğu sorularda n 5 tanesini yazarmısınız?
- Sizin içinizde onun soyu nasıldır?- Babaları içinde kral var mıydı?- Ona tâbi olanlar halkın soyluları mı, yoksa zayıfları mı,dîninden dönenler var mıdır? hiç yalancılıkla ittiham eder miydiniz?- Hiç ihanet edip anlaşmasına aykırı davranır mı? - Size ne emrediyor?
27-Namazda bidat ehli tarafından yapılan hatalarda n 5 tanesini yazarmısnız?
Namazda el kaldırmama,rukudan sonra el bağlamama, cemaatta ayak diz omuzu bitiştirmeme,fatihadan sonra amin dememe,omuzu açık namaz kılma, iki kişi olduğunda yan yana kılmama, elleri göğüs üzerine bağlamama
28-« Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın; yahut aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını arayandır » Hangi ayet
 (Nisa:86)
29-Cuma namazına gitmemede ki meşru olan mazeretle rden 5 tanesini yazarmısnız?
Yolculuk-hastalık-esaret-kadın-çocuk-soğuk-yağış-korku
30-“Kişi, bir bakireyle evlendiğinde veya bir dul ile evlendiğinde yanında kaç gün kalır ayrı ayrı yazınız? Yanında
7-3
31-Kabirlerde neler yapılması yasaktır?
1. Küçük ve büyük baş hayvanların kesilmesi,2. Mezarın içinden çıkan toprağa başkasını ekleyerek yükseltmek,3. Kireç vb. şeylerle kabri sıvamak,4. Üzerine yazı yazmak,5. Üzerine bina yapmak,6. Üzerine oturmak,
32-Uydurma olan rivayetle rden 5 tanesini yazınız?
Din akıldır, dini olmayanın aklı da yoktur-Vatan sevgisi imandandır-Ümmetimin ihtilafı rahmettir-Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidâyet bulursunu z-Kim nefsini bilirse Rabbini de bilmiştir-
33-Lailaheillallahın 7 şartından 5 ini yazarmısınız?
“ihlastır, ilim ve yakîn ile,Muhabbettir, doğrulama ve sıdk ile,Kabullenmedir, boyun bükme ve rıza ile.”
34- (s.a.v.)'ın «Ümmetim üzerine en korktuğum üç şeydir. dediği nelerdir?
Ali'min yanılması, münafığın Kur'ân'la mücadele etmesi ve boynunuzu vuran dünya.
35-Abdesti bozan hallerden 5 tanesini yazınız?
Ön ve arkadan çıkan-uyku-çıplak elle avrete değmek-deve eti yemek
36- Peygamber'in Katipleri nden 5 tanesini yazarmısınuız?
a) Ebû Bekir. b) Ömer. c) Osmân. d) Ali. e) Zübeyr. f) Âmir b. Füheyre. g) Amr b. Âs. h) Übeyy b. Ka'b. i) Abdullah b. Erkam. j) Sâbit b. Kays b. Şemmâs. k) Hanzala b. Rebî' Esedî. l) Muğîre b. Şu'be. m) Abdullah b. Revâha. n) Hâlid b. Velîd. o) Hâlid b. Saîd b. Âs. Bu kişinin Hz. Peygamber'in ilk kâtibi olduğu söylenmektedir. p) Muâviye b. Ebû Süfyân. r) Zeyd b. Sâbit. Bu işle en çok ilgilenen ve en uzman olanları idi.
37- Habeşistana Hicret edensahab elerden 5 tanesinin ismini yazarmısın?
osman-rukiye-ümmü Habibe-cafer-                                                                                                                                                               
38-Şeytanın namazda meşgul ettiği amellerde n 5 tanesini bir seferde yazarmısnız?
Sağa solabakrır,ne okuduğunu şaşırtır,kaç rekat kıldığını unutturur,oturmayı kalkmayı ,abdest almayı
39-Cuma gününün faziletle rinden 5 tanesini yazınız?
Allah, Adem'i o gün yarattı. Allah, Adem'i (cennetten) yere o gün indirdi. Allah, Adem'in canını o gün aldı. O günde öyle bir saat vardır ki, (mü'min) kul, haram birşey istemedikçe Allah'tan ne isterse, Allah ona mutlaka verecekti r. Kıyamet o günde kopacaktır. Yüce makama erişen melekler, gök, yer, rüzgarlar, dağlar ve deniz cuma gününden korkarlar . Bunlar arasında cuma gününden korkmayan yoktur.
40-İhram elbisesin i tarif ediniz kadın ve erkek lütfen?

41- EVLENİLECEK KADINDA NELER ARANMALID IR?
42-KADININ KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKKI NEDİR?
Kocasının yemek yediği zaman ona da yedirmesi, giyindiği zaman ona da giydirmes idir. Sakın karısının yüzüne vurmasın onutakbih etmesin (çirkinsin diye söz söylemesin) ve ev içinde müstesna onu terketmes in
43- KADININ KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI NELERDİR?
Onlara, yedikleri nizden yedirin, giydikler inizden giydirin ve onlara vurmayın ve onları çirkinlikle nitelemey in
44- CENNET EHLİNİN SIFATLARI ndan 5 tanesini yazınız?
muttakile r-anabaya iyi olan-sıdk ehli-namaz kılan-davetçi olan-
45-cehennem ehlinin sıfatlarından 5 tanesini yazınız?
Şirk koşan-namazı terk eden-zina-içki içen-hırsızlık yapan
46- Mal cimrilerd e, silah korkaklar da, karar da zayıflarda olursa işler bozulur.B u söz kime aittir?
ebubekr
47- El - BÂSITU (c.c.) ın manası nedir?
Açan, genişleten
48- Ta’til’in Anlamı:nı lütfen yazarmısınız?
Ta’til boşluk, boş olmak ve terketmek demek olan âtıl olmaktan gelen bir lafızdır. Yüce Allah’ın:"Sahibsiz kalmış kuyular." (el-Hac, 22/55) buyruğunda da bu kökten gelen lafız kullanılmıştır. Yani sahipleri terketmiş işlevsiz kalmış demektir.
49-Kadere girişin dört rukunu yazarmısınız?
İlim-dileme-yazma-yaratma
50- Mustaz'af Kimdir

"Mustaz'af; aciz ve güçsüz oldukları için müşriklerin arasından çıkamayıp onlarla birarada yaşamak zorunda olanlar demektir
7545066

Koçum:
1-İbadetin kabulunde iki esas vardır bunları yazarmısınız?
Allah için yapılması, sunnete uygun olması
2-İmanın artıp ve eksildiğine dair 3 ayet yazarmısınız?
İman artar ve eksilir…..Buhari 1c 195,Enfal 2,Tevbe 124-125,Nahl 102,Furkan 73,Secde    15,Zumer 2-3,Zariyat 55,Ali İmran 173,Feth 4,Ahzab 22,Muddesir 31,Nesei 4977,İbn    Mace 57,61,75,Müslüm 57,58,
3-Allah rasulu sav efendimiz in damadlarının adını yazınız?
Ebul As-ali-osman
4-Allah cc nin isimlerin den 3 tanesini anlamları ile yazarmısınız?
Macid-zatı buyuk fiilleri güzel olan. Vahid-fiillerinde tek olan. Samed- İhtiyaçlarda kendisine dayanılan efendi.
5-Kuran ve sunnette gelen melek isimlerin den 5 tanesini yazınız?
Mikail,Cebrail,hafaza melekleri, munker ve nekir..
6-Kuranda ve sunnette zikredile n  7 tane peygamber ismi yazarmısınız?
Adem, şit, nuh, isa, musa, İbrahim, Muhammed…
7-Şeytanın insanlara vesvese verdikler i şeylerden 7 tanesini yazarmısınız?
Cehalet-öfke-dunya sevgisi-ihtiras-hased-kibir-riya-kötu zan-ümit kesmek
8-Şeytanın hilelerin den kurtulmanın yollarından 5 tanesini yazabilir misiniz?
Dini öğrenme-hilim-sukunet-zahid olma-kısa emelli olmak-hırslı olmama-ihlas-sabır-tevazu-cömert olama
9-Vahyi metluv ve vahyi gayri metluv ne anlama gelir?
Kuran ve sunnet- yazılı ve sözlü vahiy
10-İbrahim as 3 yerde yalan söylemiştir hadisinde gelen bu 3 şeyi yazınız?
Kızkadeşim demesi,yıldıza bakıp hasta olduğunu söylemesi- bana niye soruyorsu nuz ona sorunsana demesi
11-Yıl boyunca bir gun oruç tutup bir gun yiyen hangi peygamber dir?
Davud as
12-Keramet ve istidraç nedir?
Keramet Allahın veli kuluna ikramıdır. İstidraç ise şeytanın dostlarına ikramıdır.
13-Kıyamet alametler inden 7 tanesini yazarmısınız?
Peygamber in vefatı-deccal-mehti-isa as ın zuhuru-fıratın suyu kesilecek altın dağ çıkacak-güneş batıdan doğacak-yecuc mecuc- dabbe
14-Deccal çıktığında ondan nasıl korunabil irirz?
Kehf sursinden ilk on ve son ayetleri ezberleme k.mekke ve medineye gitmek-her namazda Allaha sığınılacak
15-Zekatı vermeyeni n ahretteki durumu nedir?
Vermediği maldan dolayı 50 bim yıl azab görür sonra ikiden birine gider.
16-Haşr ı tarif edermisin iz?
Toplanmak bir araya gelmektir .insanlar ın kabirleri nden diritiler ek çıkartılıp meşhere sürülmesi.
17-Kabirde sorulacak sorular dan aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A-rabbin kin b-dinin ne c-mezhebin ne d-peygamberin kim
18-Müslif kimdir akıbeti ne olacak?
19-İslamda namazı terk etmenin islamdan çıkardığına dair 3 delil yazarmısnız?
Müşrik olduğu-kafir olduğu-islamdan nasibi olmadığı- firavn ile hamanla karunla haşredileceği
20-Sahabenin tarifini yaparmısınız?

21-şirk nedir tarifini yaparmısınız?

22-küfrün şubelerinden 10 tanesini yazarmısnız?

23-Teberrük nedir tarifini yaparmısnız?
Hayır ummak maksadı ile kabirlere el beden sürmek tavaf etmek küfürdür.
24-İslamdan çıkarmayan küfürlerden 5 tanesini yazarmısnız?

25-Tekfire hemen mani olan sebebleri yazarmısınız?
Cehalet-hata-unutma-zorlanma –şüphe- tevil-delirme-
26-Müslümanı tekfir etmenin hukmu nedir?

27-Ben emir kuluyum diyene siz ne dersiniz?

28-Tesadüfen demenin manası ve hükmü nedir?
Bu söz batıldır.Allah ın fiilerind e tesadüf yoktur.
29-Şefeat Ya Rasululla h sözünün dinde hükmü nedir?

30-Uğursuzluk sayma şirktir. Halk arasında uğursuzluk sayılan en az 5şeyi yazarmısınız?
13 rakamı,baykuş ötmesi,gece tırnak kesilmesi ve aynaya bakılması,ıslık çalması,karga ötmesi

31-Cinleri inkar etmenin hukmu nedir hangi taife inkar eder?
Küfürdür mutezile inkar eder.

32-Kuranı kerimde eksiklik ve fazlalık iddaa eden rafiziler in hukmu nedir?
Kim idda ederse islamdan çıkar.

33-Yunus as ın balığın karnında yapmış olduğu enbiya 87 ayetindek i duayı yazamısınız?

34-Allah nerede diye sorsanız her yerde diyene ne dersiniz?

35-Ey iblis iki elimde yarattığım halde seni secde etmekten meneden nedir ..ayeti nerede?
Sad 75
36-Ebu Talip mümin ve muvahhid olarakmı ölmüştür?

37-Bidatın zararlarından 5 tanesini yazarmısnız?
Amel kabul olmaz-tefrikaya sebeb-şefeata engel-dünyada rezil eder-melun olur-kötü akıbete uğrar
38-Haccda yapılacak ibadetler den 5 tanesini yazarmısnız?
Niyet-tavaf-say-minaya çıkma-arafata çıkma-müzdelifede vakfe-cemre taşlama-tıraş-kurban-veda tavafı
39-hacc ile umre arasında fark nedir?

40-Haccda kurban kesemeyen ne yapar?

41- Elhamduli llâhillezî kesâni hâzâ (essevbe) ve razeganihî min ğayri havlin minnî  velâ guvvetin. Duası nerde yapılır?

Bu elbiseyi bana giydiren ve hiçbir güç-kuvvet kullanmad an onu bana nasib eden Allah’a hamd olsun.elb ise giyerken.

42- Allahummeğfirlî verhamnî vehdinî vecburnî ve â’finî verzugnî verfa’nî. Bu dua nerde okunur.
İki secde arasında okunur. Allah’ım! Bani bağışla, bana merhamet ve bana hidâyet ver. Bana âfiyet ihsan et. Beni rızıklandır ve derecemi yücelt

43- Allâhumme salli a’lâ Muhammedi n ve a’lâ âli Muhammedi n kemâ salleyte a’lâ İbrahime ve a’lâ âli İbrahime inneke  hamîdun mecîd. Manasını yazarmısınız?
Allah’ım! Hz. İbrâhim'e ve Hz. İbrâ-him'in ailesine salât ettiğin gibi, Hz. Mu-hammed'e ve Hz. Muhammed'in ailesine de salât et. Muhakkak ki sen övgüye ve hamd edilmeye layık olansın.
44- Allâhumme innî eû’zu bike min a’zabi-l gabr ve min a’zâbi cehennem ve min fitnetil mahyâ vel memât ve min şerri fitnetil-mesihid-deccâl bu dua nerde okunur ve manası nedir?

Namazda selamdan önce okunur.Al lahım! Kabir azâbından, cehennem azabından, ölümün ve hayatın fitnesind en ve Mesîh Deccâlin fitnesini n şerrinden sana sığınırım
45- Radî tu billahi rabben. Ve bil-İslami dînen ve bi Muhammedi n sallallah u aleyhi ve selleme nebîyyen. Bu duanın manasını yazarmısınız?
Rab olarak Allah'tan, din olarak İslâm'dan ve peygamber olarak Hz.Muhamm ed sallallah u aleyhi ve sellemden  razı oldum.
46- Eû’zu bikelimâtillâhi ettâmmâti ve min şerri mâ halag.  Budua nerde okunur manası nedir?
Yarattıklarının şerrinden, Allah'ın tam olan kelimeler ine sığınırım

47-Sığırın nisap miktarını yazarmısınız?
Her kırk sığırdan iki yaşını bitirmiş 3 yaşına basmış bir dişi sığr. Her 30 sığırdan 1 yaşını bitirmiş 2 yaşına basmış bir erkek yadsa dişi sığır.
48-Lukata nedir hukmu?
Sahibi bilinmeye n buluntu mal. En az bir sene saklar.,

49-Hibenin tanımını ve hukmunu yazınız?

50-İsim ve sıfatın tarifini yaparmısınız?

YARIŞMA BİRİNCİSİ EBU AMMAR

Koçum:
1- Hicret eden müminlere ne ad verilir? a) Ensar  b) Ashab  c) Muhacir  d) Seyyid

2-PEYGAMBERİMİZE NELER SORDULAR 3 tanesini yazınız?
Kıyametin saatinden-ay güneş ten-içkiden-yetinden zülkarneynden-infaktan

3-Sana ruhun ne olduğunu soruyorla r, de ki: «Ruh, Rabbimin emrinden ibarettir . Bu hususta size pek az bilgi verilmiştir.»hangi ayet
17/İsra-85
4-„Kaderi ancak ….. onler ve …… ancak iyilik artirir“(Tirmizi) boşluğu doldurunu z.

5-Bana diğer peygamber lere verilmeye n 5 şey verildi bunlardan 3 tanesini yazınız?
Korku-mescid-ganimet-butun insanlara-hatamul enbiya

6- Hangisi ilk iman edenlerde ndir? a) Hz. Ömer     b) Hz. Osman      c) Hz. Ebubekir       d) Hz. Hamza

7-Gayb nedir gaybı kim bilir?

8-Vahyin geliş şekillerinden 3 tanesini yazınız?
İlham-melekle-rüya yolu ile

9-Cibrilin suretine girerek peygamber e geldiği sahabenin tam adını yazınız?
Dihyetul Kelbi

10- Peygamber imizin isimlerin den 4 tanesini yazarmısnız?
Muhammed-mahmut-Ahmed-mustafa-mahir-

11- Medineli müslümanlara ne ad verilir?  a) Muhacir b) Ashab-ı Suffa      c) Ensar  d) Seyyid
Terbiye: Bir şeyi zaman içinde kemale eriştirmektir. Biriken beşer kültürünü yeni nesillere aktarma ve insanın doğuştan getirdiği kabiliyet lerin müspet yönde açılıp genişlemesine yardımcı olmaktır. Terbiye, kulu dini ve dünyevi görevlerini yerine getirebil ecek bir kemale ulaştırmaktan ibarettir .

Eğitim ve öğretim iki ayrı unsur değil, birbirine sımsıkı kenetlenm iş bir bütündür. Peygamber imiz eğitirken öğretir, öğretirken de eğitirdi.

Bir hadisinde “ Ben insanlara muallim olarak gönderildim” buyuruyor . O, ALLAH’ın tayin ettiği bir öğretmen. Yapan bilir, bilen yapar kaidesinc e, insanların nasıl terbiye edileceğini en iyi bilen ALLAH, kitabında “Peygamber in verdiği her şeyi alınız ve yasakladığı her şeyden de kaçınınız” diye emrediyor . İnanan için, itaatten başka yol mu vardır?

Gaye: Şahsiyeti İslam’a göre tesis ve inşâdır. Sağlıklı toplumlar da ancak fertlerle kurulur.

 
12-“Riyazü-s Salihin” adlı hadis kitabının yazarı kimdir?
Cevap : İmam Muhyiddin en-Nevevi’dir.
13-Müttefekun Aleyh ne demektir?
Cevap : Buhari ve Müslim’in bir hadis üzerindeki ittifakıdır.(Görüş birliğidir).
14-Kadın sahabeler den en çok hadis rivayet eden kimdir?
Cevap : Hz. Aişe (r.anha)’dır.2120 hadis
15-Ravi kime denir?
Cevap : Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in söz ve fiillerin i rivayet eden her kişiye ravi denir.
16-Annesiz ve babasız olarak yaratılan kadın kimdir?
 havva
17- Medine’de genç, fakir, mescide hadis ezberleye n ve kimsesiz sahabeler e ne denir? a) Ensar   b) Sahabe  c) Ashab-ı Suffa     d) Muhacirun

18-Adalet ve zabt sahibi ravilerin kesiksiz bir senetle bir birinden rivayet ettikleri,
illetli ve şaz olmaktan uzak hadise ne ad verilir?
Cevap : Sahih hadis.

19-Hz. Meryem'in anne ve babasının isimleri?
Annesi Hanne, babası İmran.
20-İkinci Akabe Biatı'nda Medine'yi temsil eden 73 sahabeden 2 kadın sahabenin ismini lütfen?
Ümmü Umare, asıl adı Nesibe B. Ka'b. (R.anha). Esma Bt. Amr (r.anha).
21-Peygamberimizin ölümüne dayanamıyarak şama hicret edip ölene kadar medineye gelmeyen sahabe kimdir?
Bilal habeşi
22-. Hangi halife döneminde hicret resmen tarih başlangıcı oldu? a) Hz. Ali  b) Hz. Osman    c) Hz. Ömer    d) Hz. Ebubekir

23- ALLAH her şeyi uzaklık ve yakınlık söz konusu olmadan işitir. ALLAH’ın hangi sıfatıdır? a.   Basar b.   İrade c.   Sıdk d.   Fetanet e.   semi

24-Peygamber'in baba ve anne  tarafından soyunun isimlerin i yazınız?
Kureyş- Haşim ve Zühre oğulları
25-İslama açık davet nasıl başladı?
Ömerin Müslüman olmasıyla
26-Peygamberimize en çok düşmanlık yapanlar kimlerdi 3 tanesini yazınız?
Ebu Lehep, Peygamber imizin amcası Ebu Cehil, As. b. Vâil, Velib b. Muğire, Utbe b. Rebia, Ümeyye b. Halef
27-Hüzün yılı ne demektir?
Boykotun kalkmasının ardından müslümanlar rahat nefes adılar. Fakat çok geçmeden Ebu Talib ve Hz. Hatice vefat ettiler. Bu iki değerli varlığı kaybetmek ten dolayı Peygamber imiz çok üzüldü. Bu yüzden "Hüzün Yılı" denildi.
28- Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir? a) Hatice  b) Fatma  c) Ali      d) Ömer

29- Birinci Akabe Biatında Medinelil er hangi hususlard a peygamber imize biat ettiler?
Allah'a şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, yalan ve iftiradan sakınmak, peygamber e karşı gelmemek üzere biat edip söz verdiler. Sayıları ise 12 kişi idi.

30-Peygamberimiz Medine'de ilk defa kimde misafir oldu?
Ebu Eyyüb el-Ensarî'nin evinde misafir oldu
31-Bedir savaşının sebepleri nelerdir?
Müşrikler yapılacak bir savaşa hazırlık için büyük bir ticaret kervanını Şam'a gönderdiler. Peygamber imiz Kervan'ın hareketin i önlemek amacıyla üçyüz kişilik bir kuvvetle yola çıktı. Bunu haber alan Müşrikler Kervan'ı kurtarmak bahanesiy le 1000 (Bin) kişilik bir orduyla Bedir'e geldiler.
32-Uhudda Müslümanların ve müşriklerin sayısı kaçtı?
700-3000
33-Mekke'nin Fethi ne zaman ve nasıl gerçekleştirilmiştir?
Hicri 8 ; Miladi 630 yılında. Savaş yapmadan ve kan dökülmeden şehir teslim alınmıştır.

34- Hangi savaşta esirler okuma yazma öğretme karışlığında serbest bırakıldı? a) Uhud  b) Hendek  c) Bedir   d) Mekke’nin Fethi

35- Veda Hutbesini n ana konularından 3 tanesini yazınız?
a. Cahiliye adetleri kaldırıldı. b. İnsanlar eşittir, renk ve ırk ayrımı yasaklanmıştır. c. Can, namus, mal kutsaldır, her türlü saldırıdan korunmuştur. d. Faizin her türlüsü yasaklanm lıştır. e. Kan davaları kaldırılmıştır. f. Müslümanlar kardeştir. g. Erkekler kadınların hakkına, kadınlarda erkekleri n hakkına saygı duyacaktır. h. Müslümanlar hayat ölçüsü olarak Kur'an ve Sünnete bağlanacaklardır.
36-Peygamberimiz miras olarak ne bıraktı varisleri kimlerdir?
Peygamber mal olarak hiç bir miras bırakmadı. Onun mirası İslam dini, Rasululla h'ın ahlak ve fazilet ilkeleri idi.
37-Peygamberimizin tavsiyele rinden 3 tanesini yazınız?
Kızma-sövme-keşke deme-evlenin
38-Başkalarının kusurlarını ortaya koymaya çalışanın Allah'ta onun ayıplarını ne yapar? a)Örter b)Gizler c)Mükafatlandırır d)Ortaya koyar
39-Dinde ne yoktur? a)İbadet b)İman c)Zorlama d)Ahlak

40-.  Peygamber imiz kaç yaşında kimle evlendi? a) 40-Hatice b) 25-Halime  c) 40-Amine  d) 25-Hatice

41-Peygamberimiz Kur'an'ı ne ile güzelleştirmemizi istemekte dir?
teganni ile
42-Peygamberimiz insanların en hayırlısının kim olduğunu belirtmek tedir? a)Sadaka verenler b)Askere gidenler c)Hayır yapanlar d)Kur'an'ı öğrenen ve öğretenler
43-Rüku ve secdesi olmayan namaz hangisidi r? a)Cuma b)Bayram c)Cenaze d)Teravih

44-Hangisi kötü davranışlardan değildir? a)Büyüklenme b)Zenginlik c)Hak yeme d)İnsanları çekiştirme

45-Ayetin ifadesine göre Allah insanları niçin kavimlere ve kabileler e ayırmıştır? a)Savaşmaları b )Barışmaları c)Çalışmaları d)Tanışmaları
46- Peygamber imizin hangi evladı kendisind en sonra vefat etmiştir? a) Aişe   b) Hatice  c) Fatma  d) Zeynep
47-Cumhuriyet döneminde ilk yazılan Kur'an tefsiri hangisidi r? a)İhyayı Ulumiddin b)Kitab'ut Tevhid c)Hak Dini Kuran Dili d)Fizilal Kur'an
48-Kur'an'da, bütün insanlığı öldürmüş gibi olan davranış hangisidi r? a)buyuklere saygılı olmamak b)Malının zekatını vermemek c)Haksız yere adam öldürmek d)Vahşi hayvanları öldürmek

49-Aşağıdaki namazların hangisi ezan okunmadan kılınır? a)Cuma b)Öğle c)Sabah d)Bayram
50-Hangisi büyük günahlardan değildir? a)Yalan yere yemin etmek b)Ana-babaya isyan etmek c)Çalışıp zengin olmak d)Allah'a şirk koşmak


Samimiyet: İlahi fermanda ALLAH ancak kendisi için yapılmış ibadeti kabul eder buyuruluy or. Bu emrin en güzel uygulaması Efendimiz dedir. O her işinde olduğu gibi eğitiminde de ihlas ve samimiyet timsalidi r. Ebu Talib’e, “Amcacığım, güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar yine bu vazifeyi bırakmam” diyebilmiştir.

Merhamet: Hangi öğrenci kendisi için gözyaşı döken bir öğretmenin tesirinde kalmaz?

Söylediğini Yaşamak: Öğretmenin anlattığı konuları yaşaması, öğrenciye tesir eder. Eğitimci tavsiye ettiği meseleler i uygulamalıdır. Kendini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Kuran-ı Kerim’de: “Niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz?” diye ferman edilir. Ayrıca bildiğini yaşamayan alimler, kitap yüklü merkepler e benzetili r.

Örnek Olmak: Öğretmenin ahlak ve fazilet sahibi, örnek bir insan olması, güneşin parlaması kadar zaruridir . Isınmayan soba ısıtmadığı, ışıklanmayan lamba aydınlatmadığı gibi, güzel sıfatlarla süslenmeyen eğitimci de başkalarını eğitemez.

Sevgi: Eğitimle yakından ilgilenen ler bilirler ki öğrencinin başarısında öğretmenin sevilmesi büyük rol oynar. Hocasını sevmeyen talebe onun dersini de sevmez. Dinlemek azap, çalışmak işkence olur. Fakat dersin öğretmenini seven öğrenciye başarının yolları açılır. Peygamber imiz sahabeler i tarafından, ALLAH’tan sonra en çok sevilen zattır.

Arzu: Zorla yapılan eğitimin faydası azdır. Talebe mecburiye t karşısında bazı meseleler i öğrense bile uygulamak istemez. Acıkmayan yemek yer mi? Susamayan su içer mi? Öğrenci de öğrenmeye karşı açlık duygusu bulunmalı, eğer yoksa bu his uyandırılmalıdır. Efendimiz bunu başarmıştır. İlmin önemini anlatmış, alimlerin ALLAH katındaki değerinden bahsetmiş, sonuçta büyük bir ilim arzusu uyandırmıştır.

İlmi Yaymak: O, insanları ilmi yaymaya da teşvik etmiştir. Hazır olup dinleyenl er burada bulunmaya nlara işittiğini anlatsın buyurur. İlmi yaymanın iki yolu vardır. Anlatmak ve yazmak. Yazılı kaynaklar kalıcıdır. Daha fazla insana tesir etme özelliği taşır. O, anne babaya da mesuliyet yükler. “Çocuklarınıza ikram edin ve terbiyele rini güzel yapın” buyurur. Bu işte babanın rolü de pek mühimdir. Bir baba çocuğuna güzel edepten daha efdal bir şey hediye edemez.

Konu: Eğitimde her konu aynı derecede ilgi uyandırmaz. Ruhlar Sultanı Efendimiz in ise terbiyesi nde yer verdiği meseleler fevkalade hayatidir . “ Nereden gelip, nereye gidiyoruz? Bizi bu dünyaya kim gönderdi? Niçin yaratıldık?..” Her ilim dalı için temel prensip niteliğinde bilgilerd ir bunlar. Bu düsturlar İslam alimleri için birer pusula gibidir.

Öğrenciyi Tanımak: Ruhlar Sultanı Peygamber imiz muhatapla rını tanımakta benzersiz dir. Kabiliyet lerini keşfetmiş, seviyeler ini tayin ve ihtiyaçlarını tespitten sonra ders vermiştir. Öğrencisini tanımayan ve kabiliyet lerini bilmeyen öğretmen, görünmez hedeflere kurşun atan avcı gibidir. Böyle bir eğitimin faydasından söz edilir mi? Efendimiz talebeler ini dinlemekt e gayet sabırlı ve anlayışlıdır. Muhataba göre eğitim meselesin de öğrencilerin anlayış dereceler i de nazara alınmalıdır. Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: “İnsanların akıllarının alacağı derecede söz söyleme emri aldı” buyurmuştur. Önemli olan muhatabı ikna ve tatmin etmektir.

Ferdi Eğitim: Akıllar muallimi Peygamber imizde ferdi eğitim önemli bir ter tutar. Bunu, göze bakıp kalbe hitap etmek diye tarif ediyoruz. Efendimiz bir kişidir, meşgul olmaya değmez diye düşünmemiş, gereken telkini yapmıştır. Hz. Enes’e: “Yavrum, kalbinde bir kimseye karşı kötülük düşüncesi olmadan gününü ve geceni geçirmeye çalış. Bu benim sünnetimdir. Kim sünnetini yaşatırsa beni sevmiştir. Beni seven de cennette benimle beraberdi r.” Buyurmuştur.

Hayat İçi Eğitim: Peygamber imizin eğitiminde hayat içi eğitim büyük bir yer tutmaktadır. O, sınıfta ders verip, programı bitince evinde kabuğuna çekilen bir muallim değildir. Her an sahabeler le her an beraber yaşamaktadır. Birlikte harbe gitmiş, yemek yemiş, mescit inşaatında çalışmış, sohbetler inde bulunmuştur.

Canlı Eğitim: Peygamber imiz bir adamın parmağında altın yüzük görür, çıkarıp atarak şöyle buyurur: “Sizden biriniz ateş parçasını alırda eline takar mı?” Adamın cevabı bir daha eline asla altın yüzük takmamak şeklindedir.

Dershane: Peygamber mescidi İslam tarihinin ilk yatılı üniversitesidir. Efendimiz in dershaned eki huzur, sükun ve düzen büyük bir titizlikl e korunmuştur. Dersi ihlal edecek hallere göz yumulmamış, sahabeler de bu konuda titizlik göstermişlerdir. Bir gün mescitte dağınık oturulduğunu görünce “Ne diye sizi dağınık bir halde görüyorum?” buyurarak onları ikaz etmiştir. Hutbe okurken insanları çiğneyerek ön saflara gelmeye çalışan birine hemen müdahale etmiş, “Otur, gerçekten işkence ettin!” buyurmuştur.

Program: Önce temel kabul edilen imani bilgiler, arkasından ibadet, daha sonra da dini hükümler başka bir ifadeyle helal ve harama dahil konular öğretilmiştir. Hakiki imanı kazanmaya n kişiye helal ve haramdan bahsetmek herhalde abes olurdu. Kur’an-ı Kerim ayetlerin in inişi de bu sırayı takip eder. Ahlak eğitimi ise her dönemde devam etmiştir.

Yaş Sınırı: Peygamber imizin terbiyesi nde yaş sınırı yoktur. Çocuklarla ihtiyarla r ders halkasında diz dize otururlar . Onun eğitiminde çocukluk ve ilk gençlik çağının ayrı bir önemi vardır. Temel eğitim anlayışı hakimdir. Her Müslüman buluğ çağına gelinceye kadar temel dini ve dünyevi bilgileri öğrenmek zorundadır.

Disiplin: Efendimiz olumlu yönde bir disiplin uygulamıştır. Gördüğü hatalar karşısında susmamış, gereken ikaz vazifesin i münasip bir lisanla yapmıştır.

Hz. Bilal(r.a.) siyahi olduğu için Hz. Ebu Zer(r.a.) tarafından ayıplandığında Peygamber imiz Hz. Ebu Zer’i kınamış ve “Sen, kendisind e cahiliyye ahlâkı bulunan bir adam mı olmak istiyorsu n?” demiştir. Bunun üzerine Hz. Ebu Zer Hz. Bilal’den özür dileyerek bağışlanmasını istemiştir.

Peygamber imizin eğitiminde mükafatta büyük yer tutar. Hoşuna giden bir hareket yapıldığında yapanı takdir edip ödüllendirir. Sık sık Hz. Ebu Bekir(r.a.) ve Hz. Ömer(r.a.)’i takdir ettiğini belirtmiş, onlarında örnek alınmasını istemiştir.

Dersi Kolaylaştırmak: Sevgili Peygamber imiz: “Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyi niz.” buyurmakt a ve hep bu prensiple hareket etmektedi r. Tatlı bir dil, güler bir yüz, iyimser bir kalple yürütülen eğitim elbette başarıya ılaşır.

Ayrıntılar: Resululla h, ayrıntılarla öğrencinin zihnini bulandırmayı hoş görmez. Açık ve sade misaller verir. Yaptığı benzetmel er uygun ve hoştur. Anlattığı kıssalar ibret verici ve kolayca unutulmay acak kıssalardır. O, ayrıca tane tane ve anlaşılır biçimde konuşur.

Soru Cevap: Sual ilmin anahtarıdır. ALLAH Resulü soru sormaları için sahabeler ini teşvik eder. Kur’an da da “eğer bilmiyors anız ilim ehlinden sorun” buyurulur . Peygamber imiz kendisine sorulan her soruyu büyük bir ciddiyetl e cevaplandırmış ve hiç birini cevapsız bırakmamıştır.

Dil Bilgisi: Öğretmenin bir konuyu iyi anlatabil mesi için dile hakim olması da gerekir. Kelimeler i seçemeyen, onları tam olarak telaffuz edemeyen, yahut manayı bozacak şekilde kullanan öğretmen öğrencisine iyi bir ders veremez. Efendimiz bu konuda da son derece kudretli bir insandı. Arapçayı O’ndan daha güzel konuşan ve O’ndan daha güzel hitap edebilen bir kimse yoktu.

Belagat: Peygamber imiz sözün az ve öz olmasına da çok dikkat ederdi. “Sözün hayırlısı az ve öz olandır” buyururdu . Ayrıca “Bana az sözle çok şey anlatma kabiliyet i verilmiştir” buyurmuştur.

Üslup: Üslup da eğitimci için önemli bir konudur. Resululla h Efendimiz in de kendisine has hoş bir üslubu vardı. Aynı konuyu bir başkası anlatsa belki o kadar ilgi çekmez, fakat Efendimiz anlatsa büyük bir alaka ile dinlenird i. Her muallimde kendine has bir üslup geliştirmenin yolunu bulmalıdır.

Netice: Peygamber imizin eğitim ve öğretim hususunda ki başarısı açıkça görülmektedir. Demek ki O, en mükemmel teknikler i bulmuş, uygulamış ve sahabeler ini yeryüzünün en üstün insanları olarak yetiştirmeyi başarmıştır. İmkanların kısıtlı olmasına ve şartların gerçekten ağır bulunmasına rağmen bütün bu olumlu başarıları elde eden Efendimiz in örnek alınması ve kıyamete O’nun koyduğu prensiple re uyulması iyi bir eğitim için gereklidi r. Bu husus yerli ve yabancı bütün araştırmacıların adeta ittifakla belirttiği bir husustur ve başarı kazanmanın gerçek yoludur.

YARIŞMA BİRİNCİSİ SABİİİR

musluman:
1-sav efendimiz in elçi göndererek mektup yazarak islama davet ettiği en az 5 kralı yazarmısınız.
Rasululla h, Hatıb Ibn Ebi Beltea'yı Mukavkıs'a gönderdi.Kaysere,Kisraya,Necaşiye, El-Haris İbn Ebi Şimr El-Gassaniye, Hevze'ye, Gassan kralı Cebele îbnu'l Eyhem'e, Zulkela'a, Ferve İbn Amr el-Cuzamî, Culenda'mn oğulları Ceyfer'le Abd'a, el-Munzir İbn Sava, Hımyer Hükümdarlarına.

2-Tebük gazvesi hicretin kaçıncı yılında oldu ve kime karşı?
Hicretin dokuzuncu senesi Recep ayında oldu.Ruml arla Bizanslılarla.

3-Rasulullahın hanımlarının 5 tanesinin ismini yazarmısınız.(topluca tek tek geçerli değil)
ilk eşi Hatice Bint Huveylid'dir. Sevde Bint Zem'a, Aîşe Bint Ebi Bekr, Hafsa Bint Ömer, Ummu Seleme, Ummu Habibe, Zeyneb Bint Cahş, Zeynep Bint Huzeyme, Cuveyriye Bintu'l-Haris, Safîyye Bint Huyeyy, Reyhane Bint Zeyd, Meymune Bintul-Haris.

4- Rasululla hın mucizeler inden 5 ini yazarmısınız?
Kur'an, Ayın İkiye Bölünmesi, Yemeği Çoğaltması, Suyu Çoğaltması, Parmaklarının Arasından Su Fışkırması, Sütü Çoğaltması, Ağacın Gelmesi, Hayvanların Rasululla h'a Şikayette Bulunması Ve Huysuzluk Yapan Hayvanların Ona Boyun Eğmesi, Hurma Kütüğünün Rasululla ha Hasretind en Ağlaması,
5-Arabi ayları yazarmısınız.
Muharrem, Sefer, Rebiülevvel, Rebiülâhir, Cemaziyülevvel, Cemaziyülâhir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce.
6- Oruç ibadetini n farziyeti ne delil Yüce Allah’ın hangi sözüdür:
 “Ey İman edenler! Sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazılmıştır.Umulur ki (Allah’ın azabından) korkarsınız, sakınırsınız.” (Bakara Suresi 183. ayet)
7- Kulun haddini aşarak Allah’tan başka ibadet ettiği her mabud, onun dışında emrine tabi olduğu kendisine tabi olunan ve kendisine itaat edilen her şeye ne denir.
Tagut
8- “Ashâb-ı Sebt” kimdir
cumartesi halkı demektir.
9- Ademoğlunun kuyruk kemiğinden başkasını toprak yer bu yere ne denir?
Acbuzzene b
10- Allahın indirdikl eri:İndirilenin kitab ve hikmet olduğu hangi surenin hangi ayetlerin de?
Nisa 113,Okunanın kitab ve hikmet olduğu,,Ahzab;34,öğretilen kitab ve hikmet;Bakara 151,Öğüt alınması  için kitab ve hikmet olduğu;Bakara 129
11- Allahın rahmetind en ümit kesilmez hangi ayetlerde?
Yusuf;87,Hıcr;55,56,Zumer;53,Ankebut;23,Hadid;22-   23,Fussilet;49-50
12-Kıyamet alametler inden 5 ini sıra ile yazınız lutfen?
Duhan, Deccal,Dabbetul-ard, Güneşin batıdan doğması, İsa (as)'ın nuzulu,Yecuc ve Mecücün çıkması, biri garbta biri de Arab yarımadasında biri Şarkta olmak üzere üç husuf yani arzın çöküntüsü.
13- Ezan duasını yazarmısınız.
Allâhumme rabbe hazihid-da’vetit tâmmeh ves-salâtil kâimeh âti Muhammede nil-vesîlete vel-fadîleh veba’shu mekâmen Mahmudeni l-lezi veâdteh (İnneke lâ tuhliful mîâd)
14- Firavn ailesini, azabın en kötüsü kuşattı: Sabah akşam ateşe sunulurla r. Dünya durdukça azab böyle devam eder. Kıyamet koptuğu günde: Firavn ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilir.
Gafir(40)46
15- Gaybın anahtarı beştir. Ki onları Allah'tan başka kimse bilemez.b unları yazınız?
Rahimleri n eksilmekt e oldukları şeyleri Allah'tan başkası bilemez. Allah'tan başka hiç kimse yağmurun ne zaman geleceğini bilemez. Hiçbir nefis hangi arzda öleceğini bilemez.Kıyametin ne zaman kopacağını da Allah'tan başkası bilemez."
16- Hacamatın vakti her ayın hangi günleridir?
Hacamatın vakti her ayın onyedi,ondokuz,ve yirmibiri nci günleridir.
17- İhramlı hangi hayvanları öldürebilir?
 akrep,fare,çaylak,karga,kuduz köpek öldürülebilir
18- Kaba sinek düşerse onu ne yaparsınız?
Öbür kanadınıda batırırız. Nesei 4243
19- Lokman hekimin oğluna nasihatı,Yavrum alimlerle otur,dizlerinin dibinden ayrılma,çünkü Allahın yeri göğün yağmuru ile dirilttiği gibi kalpleri de hikmet nuru ile diriltiri r bu rivayet nerde?
Muvatta 4c 419
20- Miraca çıkarıldığınde verilen 3 şey nelerdir?
Namaz-şefeat-bakara 285-6
21- münafıklardan biri ölürse sakın cenaze namazı kılma. Kabrinin başında durma.Çünkü onlar Allah ve peygamber i inkar etmişler ve dinden çıkmış olarak ölmüşlerdir bu hangi ayet?
Tevbe(9)84, 
22- Müslümanın,müslüman üzerinde altı hakkı vardır bunları yazın?
Hastalandığı zaman onu ziyaret eder.Öldüğü zaman cenazesin de bulunur.Çağrıldığı zaman davetine icab eder. Kaşılaştığında ona selam verir. Aksırdığı zaman onu teşmid eder. Önünde ve arkasında onun iyiliğini ister." 

NASİHAT DİNLERMİSİNiz:Dünya nimetleri konusunda dikkatli ve kanaatli ol.Dünya ehli ile nizalaşma.Haramlardan sakınmakta arı gibi ol.Çünkü o yediği zaman temiz olanı yer,çıkardığı zaman temiz olanı çıkarır.Bir dala konduğu zaman,oraya hiç zarar vermez.al lah a karşı samimi ol.Hizmet ve ibadetind e sadık ol.Başına bir felaket geldiğinde kulluğu bırakıp yoldan çıkma.Sadakat gibi sabırda büyük ibadettir unutma, Evlenirse n genç kadın al.Genç olan körpe hayvanın etini ye,yemeği iyi pişmeden yeme,hasta olmadıkça ilaç alma,dalında olgunlaşmamış meyva yeme.Yemeği iyice çiğne.Canın istediğinde ye istemediğinde yeme.Yemeğin üzerine hemen su içme,su içer içmezde hemen yemek yeme.Ayak ta su içme.Küçük ve büyük abdesti bekletme. Gündüz yemekten sonra biraz uyu,akşam yemeğinden sonra 100 adımda olsa yürümeden uyuma.Yem eğe tuz ile başla.Balık eti ye,şişmanlığı giderir.H ergun kuru üzüm ye,bedeninde arız kalmaz.Ta vuk ve et suyu ye mideyi güçlendirir.Sen eşine yer olki o,sana gök olsun.Sen onun istediğini yapki o da sana istediğini versin.Se n ona döşek olki,oda sana yaslanacağın direk olsun.Bir şeyde ısrarcı olmaki sana kızmasın.Ondan çok uzaklaşmaki seni unutmasın.Kızdığı zaman kendini koru,yüzünü gözünü,kulağını muhafaza etki güzel kokunu koklasın,güzel yüzünü görsün,güzel sözünü duysun ve güzelliklerini görsün, 
23- dolu iki kadeh getirildi . Ve bunlardan birini seç denildi.R esululaah (sav) ikisine de baktı da hangisini seçti bunlar nelerdi?
Süt-şarap
24- ŞİANIN SAPIK GÖRÜŞLERİnden 5 ini sayın?
Kuranın sağlamlık ve güvenirliğine inanmazla r.Kuran onların inançlarından herhangi biriyle çatışacak olursa tevil ederler.İmamların sözleri,onların güvenilir teşri kaynaklarıdır-----Hz Alinin yanında yer almayan sahabinin rivayetin i kabul etmezler---Hz Ali den önceki halife seçimlerinin hepsi zalimce ve onlar kafir derler,-----Allah dışında bazı insanlara da dua ederler ve "YaAli Ya Huseyin,Ya Zeynep"derler---Allah tan başkası adına adak adar ve kurban keserler------Ölülerden yardım beklerler,onlarların bu dedikleri mizi doğrulayan pek çok duaları ve kasideler i vvar----İmamlar,masum günah ve hata işlemez olduğuna ve gaybı bildikler ine,kainatta tasarruf ettikleri ne inanırlar---Bu sapık inançlarını yerleştirip kutsallaştırabilmek için tasavvufu icad eden onlardır---Onlar evliyanın,kutubların ve ehli beytin özel güçleri olduğunu iddaa ederler----Taraftarlarına dinde imtiyazlı tabaka olduğunu ve bu imtiyazın veraset yoluyla babadan oğla geçtiğini telkin edip bu fikri yerleştirilmişlerdir---Onlara göre Allahın varlığını ve birliğini bilmek şeraitle değil akıl ile vacibtir---Kuranda bu konuda gelen ayetler yeni bir şey getirmek için değil sadece aklın hükmünü doğrulamak içindir----Ne bu dünyada ne de ahirette Allahı görmek mümkün değildir----Gaybı bilmenin sadece kendi imamlarının hakkı olduğunu iddaa ederler---Ehli beyt Hz Peygamber sav in damadı Hz Ali ve onun bazı çocuklarından olanı kabul ederler---İmamlar hatasızdırlar ve her yaptıkları şeriattır---İmamların her yaptığı caizdir---İmamların her yaptığı caizdir---Allaha bağlanıp Onunla ilişki kurmak ancak vasıtalar yani imamları sayesinde mümkündür---Bunun için kendileri ne Veliyulla h,Babullah,Masum,Huccetullah gibi isimle ifrata kaçmışlardır---Şu fıkhı konularda özellikle ehli sünnete muhalefet etmişlerdir---Ezan,namaz vakitleri kılınışı---Oruç tutma ve vakitleri---Hacc ve umre tatbikatl arında---Zekatla ilgili konularda verilecek yerlerde---Mirasta---Oniki imama inanmak imandandır---Ehli beyte bağlanıp itaat etmeyenon lara göre mümin sayılmaz,arkasında namaz kılınmaz---Farz olan zekattan ona verilmez---Fakat kafirlere verilen normal sadakadan verilir---Takiyye farzdır,mezhep onsuz olmaz---Takiye benim ve ecdadımın dinidir ve takiyye yapmayanın dini yoktur diyen humeynidi r---On iki imamın bodrumda saklı inancı,
25-Şigar nikahını nedir hukmu ne?
İki tarafın kızlarını değiş tokuş etmesi mehirsiz haramdır
26-imanın şubelerinden 10 tanesini yazın
namaz-oruc-zekat-hac-haya-dürüstluk-iyiliği emir-cihad-sılayı rahim-yalan söylememek
27- senedinde n bir kişinin düştüğü veya mübhem birinin zikredild iği hadis çeşidine ne denir?
"Munkatı hadîs
28- Senedinde n biribiri peşine iki veya daha fazla râvînin düştüğü hadîse ne denir?
Mudal  Hadîs
29-hadis kitaplarından 10 taesini yazınız?
Buhari-muslum-tirmizi-nesei-ibnu mace-ebu davud-muvatta-darimi-tergib-riyazus salihin
30-Buharinin tam ismini yazınız ve doğum ölüm tarihini?
Muhammed bin İsmail olup, künyesi Ebu Abdullah’tır. . 810 (H. 194) senesinde Buhara’da doğdu. 870 (H. 256) senesinde Semerkand’ın Hartenk kasabasında vefat etti.
31-söz niyet amel geçersizdir sunnete uymadıkça bu söz kime aittir?,
32-"en-Nasîr" manası nedir?
"yardım eden
33-Esmaul husnadan 10 tanesini yazın?
Celal-cemal-rahman-rahim-kerim-şafi-nasir-ali-sabr-halim..
34-Peygamberimizin şemalini yazınız?
Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) uzuna yakın orta boylu, insanlar arasında hoş ve güzel sayılacak ölçüde irice başlı idi. Bedeninin rengi kırmızımtırak nurânî beyaz idi. Burnunun iki kaşının birleştiği tarafı gayet itidal üzere yüksekçe, gözleri siyah, kaşlarının arası az aralık, sakalı sıkça, omuzlarının arası genişçe, omuz başları kalın, elleri ayakları kalınca, saçları kumral olup, düz ile kıvırcık arasında idi
35-İkinci akabe beyatına katılan muhacirle rden 5 tanesinin ismini yazın?
Hazreclil er: 1- Es'ad b. Zürâre, 2- Sa'd b. Rabî, 3- Abdullah b. Ravâha, 4- Râfi' b. Mâlik, 5- Berâ b. Ma'rûr, 6- Câbir'in babası Abdullah b. Amr b. Haram: O gece müslüman olmuştu. 7- Sa'd b. Ubâde, 8- Münzir b. Amr, 9- Ubâde b. Sâmit. Evsliler: 10- Üseyd b. Hudayr, 11- Sa'd b. Hayseme, 12- Rifâa b. Abdülmünzir. Bu son temsilcin in yerine Ebu'l-Heysem b. Teyyihan'ın seçildiği de söylenmiştir.
36-Münafığın alametler inizi yazarmısınız?
Nizalaşır-sözünde durmaz-yalancıdır-ahde sadık değildir-korkaktır-emanete hiyanet eder-gıybetçidir-hırsızdır-nemmamcıdır-mumin olmayandır
37-İslâm öncesi bir tarihte Arabistan'da Fadl isimli üç kişi bir araya gelerek, 'zalime karşı mazluma yardım etmek,bunun adı nedir?
Zamanla unutulan bu faydalı teşkilat, Peygamber s.a.v.'in gençliğinde toplumda görülen bazı haksızlıkları önlemek için, Kureş'in bazı ileri gelenleri tarafından bir vesileyle yeniden kurulmuştu
HİLFÜL'L-FUDUL
38-cennet ile mujdelene n 10 sahabeyi yazınız?
Ebu Bekir,ömer,Osman,ali,abdurrahman bin avf,ebu ubeyde bin cerrah,saad ibnu ebu vakkaf,said ibnu zeyd,Talha ibnu ubeydulla h,zubeyr ibnu avam
39-Aşağıdakilerden hangisi, cennet nehirleri nden değildir? a)  Fırat nehri  b)  Dicle nehric)    Nil nehri d)  Ceyhan nehri
40-Aşağıdakilerden hangisi  “Allah’ın hoşlandığı” şeylerdendir?a) Dedikodu yapılması    b)  Çok soru sorulması c) Malların telef edilmesi  d)  Tefrikaya düşülmemesi
41-Aşağıdakilerden hangisi Allah katında “alemlerin en büyük” şehididir? a)  Vatanı uğrunda savaşarak öldürülen kimse b)  Deccal tarafından öldürülen mümin c) Suda boğularak ölen kimse d)Savaşta yaralanıp daha sonra bu yaradan ölen kimse
42-Arş a istiva ile alakalı 3 ayet yazınız?
Allah'ın (c.c.) Arş'a istiva ettiği yedi ayette; (Araf: 7/54, Yunus: 10/3, Rad: 13/2, Furkan: 25/59, Taha:20/5, Secde: 32/4, Hadid: 57/4) geçmektedir.43-lanetlenen 5 fiil yazınız?
Döğme yapma-dişleri inceltme-kaşları alma-sihir yapma-yuzden kıl alama-
44- İnsanları iyiliğe ve doğru olana yönlendirerek onları teşvik etmek, dünyada ve ahirette kurtuluşa ermeleri için iyiliği emredip kötülükten alıkoymanın adı nedir?
Davet
45-Söz ile amelin birbirine ters düşmesine ne denir?
Nifak,fısk
46-İman eden ve imanının gereği amele edene ne isim verilir?
mümin
47- insanın, kıyamet günü kendisine zarar verecek bütün sözlerden ve davranışlardan şiddetle kaçınmaına Veya insanın, Allah’ın hoşnutluğunu kazanacak hayırlı ameller işlemesi, gazabını ve cezasını gerektire cek yasaklard an kaçınmasına ne isim verilir? kulun zerre miktarınca dahi olsa Allah’tan tam anlamıyla sakınmasıdır. Öyle ki, helal gördüğü bazı şeyleri bile haram korkusuyl a terk etmesidir . O, kendisiyl e haram arasında kesin bir perde olması için böyle davranır. Çünkü Allah, ufak dahi olsa kulların bü-tün yaptıklarından sorumlu olduklarını bize şöyle bildir-mektedir:
Takva
48- mümin bir kişide şu özelliklerden hangisi olmaz?a- Dilin imanı ikrar etmesi b- Organların salih amel işleyerek Allah’a itaat etmesi c- Kalbin hakkı tasdik etmesi d- Delillerl e Allah’ın dinini anlatması. e-Münkere mani olmaması
49-İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost(un) oluvermiştir. Hangi ayet
fussulit 34

50- nefsi, tepkilerd en alıkoymak, acı üzüntü ve sıkıntılara katlanmak, zorluk ve güçlüklere dayanmak gibi anlamlara gelir bu kelime nin adı nedir?
Sabır


YARIŞMA BİRİNCİSİ ZUNNUN


musluman:
1-Melekler hangi evlere girmez?
Köpek ve suret bulunan
2-Kabir azabına sebeb olan fiillerde n 2 tanesini yazarmısnız?
Bevl-gıybet
3-İlham kesilmiştir şayet ilham gelse idi bu hangi sahabe olurdu?
ömer
4-Hangi vakitler namaz kılma sakındırılmıştır?

5-Cemeatsiz İslam olmaz,Emirsiz cemeat olmaz,İteatsız da emir olmaz…Darimi 1c 257 bu söz kime aittir?
ömer
6-Özürsüz 3 cumayı bile bile terk edenin hukmu nedir?

7-Çalgının ve muziğin haramlılığı ile alakalı inan ayeti yazarmısınız?

8-Her doğan çocuğun ebeveyni üzerinde hakları vardır bunlardan 3 tanesini yazınız?
Akika-güzel isim-saçı traş edip ağırlığında sadaka
9-Deccalin vasıflarından 3 tanesini yazarmısnız?
Şaşı-yalancı -fitneci
10-Doğuda batıda Allah ındır.Nereye dönerseniz Allah ın yuzu oradadır…ayeti nerede
Bakara 115 
11-Dünya müminin nesi kafirin nesi_
hapsanesi-cenneti
12-Düşük olan çocuğa cenaze namazı kılınırmı?
hayır
13-Eğer din kişi reyi (görüş ve mantığı ile olsaydı mesh altını mesh etmek üstünü mesh etmekten daha uygun olur du ama ben, Resululla h SAV 'i gördüm meshlerin in üzerine mesh ediyordu. Sözü kime aittir?
ali
14-Eğer insanlar bir ümmet haline gelmeyece k olsalardı biz o Rahmana inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar,üzerlerine çıkacakları merdivenl er ve evlerine kapılar ve üzerlerine yaslanaca kları koltuklar ve altın zinetler yapardık. Bu ayet nerede
…Zuhruf 43/33-55
15-Genç bir delikanlının Kralın sihirbazına öğrenci verilmesi ve rahiple tanışma kıssasına ne isim verilir?
Ashabı uhdud
16-Hapşıran ne der duyan ne der 3 cumleyide bir seferde yazarmısnız?
Elhamdülillâh, Yerhamuke llâh, Yehdîkümüllâh ve yuslihu bâlekum
17- Subhânaneke Allâhumme ve bi hamdik eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk. Bu dua nerde okunur.

18-İbahanın tanımını yaparmısınız?

19- İki haslet munafıkta birarada olmaz,bunlar nelerdir?
ahlak ve ilim………Tirmizi 2824, 
20- Kadın güzel koku sürünüp sokağa çıkarsa ….. etmiş gibidir…boşluğu lütfen doldurun…Tirmizi 2936,
21-Kalem üç kimseden kaldırılmıştır hadisinde geçen o üç  şey nelerdir?
uyanıncaya kadar uyuyandan, buluğ çağına gelinceye kadar çocuktan ve aklı başına gelinceye kadar deliden
22-Müslümanın tarifini yaparmısınız?

23- Kim bana iki ….. ve iki ….. arasındakine teminat verirse bende ona cenneti temin ederim……..Tirmizi 2520,boşlukları lütfen doldurunu z?
Çenesi-bacağı
24-Üç ikram geri çevrilmez nedir bunlar?
Süt-güzel koku-yastık
25-Kaab b Malikin tevbesini biliren ayet hangisi?
Tevbe 117-118
26-Karganın etinin hukmu nedir? Helalmi haramı?

27-İsra 31 inci ayeti yazarmısınız?
Fakirlik korkusuyl a çocuklarınızı öldürmeyin; biz onlara da size de rızık veririz. Onların öldürülmesi, büyük günâhtır.
28-Laf getiren götüren nereye girer?
cehenneme
29-Mümin kaç bağırsakla kafir kaç bağırsakla yer?
1-7
30-Mümin aşağıdakilerden hangisi dir? A-çekiştiren b-lanetleyen c-kaba ağzı bozuk c-gizli gizli ses kaydeden d-namaz kılan e-imanının gereği amel eden
31-Mümin korkak olurmu?Evet,Cimri olurmu?Evet,…..soylerm i?Asla.hadi steki boş luğa hengi kelime gelir?
32-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A-ayakkabılarla namaz kılmak b-çoraplara mesh c-muharremde hacca gitme d-iki namazı cem yapma
33- aşağıdakilerden hangisi Namazda yapılmaz? A-
34- Peygamber imize büyü yapılması ile ilgili rivayette ismi zikredile n Yahudi kim?
“Benî Züreyk Yahudîlerinden Lebid b. el-A’sam tarafından
35-Sevdiğini …… sev,bir gün olur düşmanın olur,sevmediğinide ……. sevme bir gün gelir dostun olur. Hadisinde ki boş olan yere hangi kelime gelecek?
36-gündüzün iki tarafında adab ve erkanında iki rekat namaz kıl,iyilikler kötülükleri giderir ayeti hangi sure ve ayetinde?
Hus 114
37-Aşağıdakilerden hangisi haram değildir? A-tavla oynamak b-gıybet c-nemmamcılık d-sadaka
38- Lebbeyk Allâhumme lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk, innel hamde ven ni’mete leke vel mulk lâ şerîke lek
bu dua nerde okunur ne isim verilir?
Emrine âmâdeyim, ey Rabbim! Emrine âmâdeyim, ey Rabbim! Emrine â-mâdeyim! Emrine âmâdeyim! Senin şerîkin (ortağın) yoktur, emrine âmâdeyim! Muhakkak ki bütün övgü, nimet ve mülk senindir. Senin şerîkin yoktur.
39- Rabbenâ âtinâ fid-dunyâ haseneten ve fil âhirati haseneten ve ginâ azâben-nâr. Bu duanın manasını yazınız?
Ey Rabbimiz! Bize dünyada ve âhi- rette iyilikler ihsan et ve Cehennemi n azâbından bizleri koru

40- Vücudunda Ağrı Duyan Kimse sağ elini ağrıyan yere koyar ve nasıl duası eder?

E’ûzu billâhi ve gudratihî min şerri mâ ecidu ve uhâzir. Çektiğim ve çekindiğim (acının) şerrin-den, Allah'a ve O'nun kudretine sığınırım

41- Tesbih, Tahmid, Tehlil ve Tekbirin manalarını yazınız?
Subhanall ah-elhamdulillah-lailaheillallah-Allahuekber
42-Vefatından dolayı arşın titrediği sahabenin tam adını yazarmısınız?
Saad ibnu muaz
43-Haricilerin vasıflarından 3 tanesini yazarmısınız?
Kuran okurlar gırtlaklarından gweçmez-okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar-müminlerle uğraşırlar
44-Temaim şirktir hadisinde ki bu temaim kelimesin in manasını yazarmısınız?
Muska-nazarlık
45-Kıyametle alakalı meseleler den hangisi aşağıdakilerden yanlıştır? A-mehdinin çıkışı b-kabir azabı c-isa as ın nuzulu d-yecuc ve mecuc
46-Uğursuzluk şayet olsa idi nelerde olurdu?
Atta evde kadında
47- konuşan hayvanlar dan 3 tanesini yazınız?
Karınca hüdhüd deve kurt
48-Üç kişi bir ok sebebi ile cennete girmiştir bunlar kim?
Yapan öğreten atan
49-Üç mescid dışında sefer düzenlenip gidilmez,bunlar hangileri dir?
Mescidi aksa,Kabe,Mescidi Nebevi
50-Miraçta bana üç şey verildi.h adisinde geçen üç şey nelerdir?
-Beş vakit namaz- Bakara suresinin son iki ayeti-Ümmetinde Allah'a şirk koşmayanların büyük günahlarına mağfiret olunmuştur

BİRİNCİ  GAZİ KESKİN

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git